BLÍŽE SOBĚ

psycholog a fertility kouč

Etický kodex


Etický kodex stanovuje etická pravidla výkonu práce kouče, jež zajišťují profesionální úroveň koučování.


1. Terminologie

1.1. Koučink je partnerství s klienty v procesu, který je tvůrčí, podporuje nové nápady a inspiruje je k maximálnímu využití jejich osobního a profesního potenciálu.

1.2. Profesionální koučovací vztah nastává tehdy, pokud koučování zahrnuje dohodu nebo smlouvu, která definuje odpovědnosti každé strany.

1.3. Kouč označuje toho, kdo vede proces koučování. Kouč souhlasí s praktickým využíváním klíčových kompetencí a slibuje dodržování Etického kodexu.

1.4. Klient nebo také koučovaný označuje toho, kdo přímo využívá služeb kouče. 

1.5. Zakázka označuje spolupráci mezi koučem a zadavatelem.

1.6. Zadavatel, příp. objednatel nebo sponzor. Za zadavatele označuje toho, kdo si u kouče objednává službu koučování a službu financuje.

1.7. Kontrakt je chápán jako jasně stanovený cíl koučování dohodnutý mezi koučem a klientem.


2. Odborná způsobilost, kompetence kouče
Jako kouč:

2.1. Přijímám jen takovou zakázku, která odpovídá úrovni mých zkušeností a znalostí vzhledem k potřebám klienta.

2.2. Ctím rámec dohodnutého kontraktu. Pokud potřeby klienta překračují rámec dohodnutného kontraktu nebo jsem požádána o odborné služby, které neodpovídají mým profesionálním kompetencím, odkáži klienta na služby jiného kvalifikovaného pracovníka.

2.3. Zavazuji se rozvíjet a zvyšovat úroveň vlastních kompetencí účastí v odpovídajících výcvicích, příslušných návazných profesně rozvojových aktivitách a supervizích.


3. Mlčenlivost a důvěrnost

Jako kouč:

3.1. Zachovávám mlčenlivost o informacích, o kterých jsem se v rámci koučování dozvěděla, s výjimkou zadavatele koučování, je-li jím jiná osoba, než klient.

3.2. Získané informace zveřejňuji pouze tehdy, je-li tak jasně domluveno s klientem a v takové podobě, kterou klient odsouhlasil.

3.3. Budu udržovat, ukládat a disponovat se všemi pracovními záznamy, které byly vytvořeny v rámci koučovacího procesu takovým způsobem, který zaručuje důvěryhodnost , bezpečnost a ochranu soukromí a je v souladu s odpovídajícími zákony a dohodami.

3.4. Dodržuji nejpřísnější úroveň zachování mlčenlivosti se všemi klienty a objednavateli, pokud není její porušení požadováno zákonem.


4. Profesionální zodpovědnost
Jako kouč:

4.1. Pečlivě vysvětlím a budu usilovat o to, aby na prvním setkání klient, příp. zadavatel porozuměli povaze koučování, důvěrnosti sdělovaných informací, finančním dohodám a dalším podmínkám koučovací dohody nebo smlouvy.

4.2. Se svými klienty a zadavateli uzavírám jasné dohody a smlouvy, tyto dohody v rámci profesionálních koučovacích vztahů dodržuji. Dohoda obsahuje vytyčení rolí, odpovědnosti a práva všech zúčastněných stran.

4.3. Nedávám svým klientům nebo potencionálním klientům informace nebo rady, o kterých vím, že mohou být zavádějící nebo nepravdivé.

4.3. Jsem zodpovědná za stanovení jasných a kulturně citlivých hranic, které řídí vzájemnou komunikaci a fyzický kontakt.

4.4. Respektuji osobnost klienta, jeho rozvojové potřeby a reaguji na jejich proměny v průběhu spolupráce.

4.5. Zaručuji, že délka koučování respektuje zakázku a kontrakt. Pokud to klient nebo zadavatel považují za přínosné, vyjednám rozšíření zakázky a nový kontrakt.

4.6. Budu respektovat právo klienta kdykoli ukončit koučovací proces v souladu s podmínkami dohody nebo kontraktu.

4.7. Navrhnu klientovi, aby vyhledal služby jiných profesionálů, pakliže to budu považovat za vhodné nebo nutné.

4.8. Nebudu se sexuálně stýkat s žádným ze svých současných klientů nebo zadavatelů.

4.9. Za všech okolností se budu snažit, abych rozpoznala, kdy má vlastní témata či moje osobní problémy mohou narušovat moji koučovací práci a být v rozporu s profesionálními vztahy. Pokud to budou skutečnosti a okolnosti vyžadovat, zvážím, zda je potřeba pozastavit nebo ukončit mé koučovací vztahy.


5. Střet zájmů 

Jako kouč:

5.1. Vědomě předcházím střetu zájmů, potenciálnímu i skutečnému. Otevřeně o takovém konfliktu informuji, a pokud nastane, nabídnu svoje odstoupení.

5.2. Informuji klienta i zadavatele o možných odměnách od třetích stran, které mohu obdržet na základě předání doporučení dalších služeb klientovi.

5.3. Barterový obchod za služby, zboží nebo jiné nepeněžní odměny budu dělat pouze tehdy, pokud to negativním způsobem neovlivní koučovací vztah.

5.4. Nebudu vědomě využívat žádné osobní, profesionální nebo finanční výhody nebo přínosy z koučovacího vztahu, kromě platby dle dohody nebo smlouvy.


Etický závazek

Jako profesionální kouč beru na vědomí a souhlasím, že budu ctít etické a právní závazky vůči mým klientům a objednavatelům, kolegům a široké veřejnosti. Slibuji, že budu jednat v souladu s Etickým kodexem ICF a využívat tyto standardy se všemi, které koučuji. Etický kodex je pro mne jako kouče bezvýhradně závazný.

Žádné komentáře

Blogger Template by pipdig